1. ČLEN – SNEMALEC IN NAROČNIK

Najlepši dan je ime, pod katerim deluje ekipa snemalcev pod vodstvom Andraža Pojeta (Dante produkcija, Andraž Poje s.p.) in Zvonke Poje, (v nadaljevanju Najlepši dan ali snemalec). Najlepši dan sodeluje z ekipo snemalcev, ki delujejo kot sosnemalci vodje ekipe (Andraža in Zvonke) na poročni dan in ekipo sestavljajo dlje časa. Tehnično znanje sosnemalcev je ekvivalentno znanju vodij ekipe.

Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.najlepsi-dan.si, vključno s videii je last Najlepšega dne ter je avtorsko zaščitena, razen če ni drugače navedeno. Prilastitev teh del brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana.

Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči storitev iz ponudbe snemanja.

2. ČLEN – OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Z naročilom in rezervacijo storitve snemanja se naročnik zavezuje, da je seznanjen z izvedbo, ceno, rokom, datumom in načinom plačila, kar potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku oziroma ponudbi, ki jo naročnik prejme ob povpraševanju in je posredovana preko elektronske pošte.

Naročnik mora Najlepšemu dne podati točne informacije o obsegu, času snemanja, lokaciji snemanja in svoje želje. Dolžan je izpolniti poročni vprašalnik v katerem so zapisane vse potrebne informacije, ki jih snemalci potrebujejo za izvajanje snemanja. Najlepši dan zapisane informacije in želje (v kolikor so izvedljive) upošteva na poročni dan. Vprašalnik se kadarkoli pred poroko lahko prilagodi in dopolni. Reklamacije na neujete trenutke, ki niso bile zapisane na vprašalniku ali javljeno osebno, se po poročnem dnevu ne upoštevajo.

Če gre za prisotnost na snemanju enako ali daljše od 5 ur je v ceno vključeno, da naročnik poskrbi za pogostitev snemalne ekipe. V primeru, da za pogostitev snemalcev ne bo poskrbljeno, je naročnik dolžan to predhodno sporočiti na kakršenkoli način, snemalcu pa v času pogostitve svatov pripada 60 minut, da si obrok lahko priskrbi sam.
Če je snemanje enako ali daljše od 10 ur, snemalcem pripadajo v času prisotnosti dva medsebojno dogovorjena prosta časa – 60 in 30 minut.
Če je snemanje daljše enako ali daljše od 13 ur, snemalcem pripadajo v času prisotnosti trije medsebojno dogovorjeni prosti časi  – 60, 30, 15 minut.

Naročnik je sam odgovoren za lastno varnost. Najlepši dan ne odgovarja za poškodbe, ki bi se zgodile kot posledica snemanja.

Nesporazume Najlepši dan in naročnik rešujeta sporazumno. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme javno (po blogih, forumih, socialnih omrežjih, ipd.) žaliti, obrekovati, opravljati ali sramotiti Najlepšega dne ali snemalcev osebno. V primeru nesporazuma bo Najlepši dan ukrepal v skladu s pravnimi možnostmi. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno oziroma pride do žaljenja ali blatenja preko spleta in socialnih omrežij, naročnik in Najlepši dan spor razrešujejo preko pristojnega sodišča.

3. ČLEN – OBVEZNOSTI SNEMALCA

Najlepši dan je dolžan pred podpisom pogodbe sestaviti ponudbo glede na naročnikove želje. Na dogovorjeno lokacijo snemanja je Najlepši dan dolžan priti ob dogovorjenem času, zapisanem v poročnem vprašalniku.

Snemalec bo poskrbel za snemanje elementov, vključenih v ponudbo. Obveznosti snemalca so snemanje in spremljanje naročnika na njegov poročni dan. Najlepši dan se zavezuje, da bo v okviru dobre volje poskušal med snemanjem tudi svetovati in pomagati, v kolikor bo to želja naročnika in snemalcu to ne bo onemogočalo ali oteževalo snemanja. Snemalec ni poročni organizator.

Najlepši dan se zavezuje, da bo storitev opravil v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. V dogovorjenem roku bo izvršil dogovorjeno storitev in izročil končni izdelek. Snemalec je sam odgovoren za lastno varnost, ter v primeru uporabe drona, tudi za splošno varnost in dela v okviru CAA določb.

4. ČLEN – TERMINI IN LOKACIJE

Naročnik bo javil Najlepšemu dne točen termin, čas in kraj snemanja najkasneje 5 dni pred pričetkom izvajanja storitve.
Potni stroški (prihod od doma do vas in nazaj) so všteti v paket + 30km vožnje med samim poročnim dogajanjem.
Če je več, se le ti doplačajo po veljavnem ceniku za potne stroške. 

5. ČLEN – REZERVACIJA IN PLAČILO ARE

Naročnik rezervacijo termina in naročilo storitev potrdi z vplačilom are v višini 200€. Do vplačila are s strani naročnika termin ni rezerviran, razen če s strani Najlepšega dne in naročnika ni drugače pisno dogovorjeno. S plačilom are se rezervacija naročnika potrdi, izbrani paket snemanja se dokončno rezervira.

V ceno vplačane are je vključena rezervacija izbranega datuma snemanja. Znanje, čas snemanja, montaža videa, videi in mediji (USB,DVD,..) v ceni are niso vključeni. Že vplačana ara se odšteje od končnega zneska. Preostanek zneska snemanja (skupno 100 % zneska) se poravna do 3 dni pred opravljanjem snemanja poroke z nakazilom na transakcijski račun, posredovan s strani Najlepšega dne. V primeru neizvedenega plačila v dogovorjenem času Najlepši dan ni dolžan opraviti storitve, vplačana ara se zadrži.

6. ČLEN – ODPOVED STORITVE

Če naročnik odpove naročilo, Najlepši dan zadrži vplačano aro. Če ara ni bila vplačana, Najlepši dan ob odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina snemanja v višini 200€. Če naročnik odpove naročilo zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v ožji družini, prometna ali druga zdravstveno hujša nesreča, zapleti v nosečnosti, odreditev karantene, i.t.d.), se naročniku ob predložitvi dokazila vrne vplačana ara.

V primeru prestavitve termina snemanja se Najlepši dan zavezuje, da bo po najboljših močeh poskušal najti in ponuditi nov prost datum za snemanje.

  • V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega je Najlepši dan prost, se vplačana ara prenese kot rezervacija novega termina snemanja. Če ara ni bila vplačana, se vplača ob rezervaciji novega termina snemanja v višini 200€.
  • V primeru da se naročnik odloči za datum, na katerega Najlepši dan ni prost, se vplačana ara zadrži. V primeru da Najlepši dan datuma ne more ponuditi, se ara zadrži. Če ara ni bila vplačana, Najlepši dan ob prestavitvi oziroma odpovedi naročila izda račun za odpoved rezervacije termina snemanja v višini 200 EUR.

Naročnik je odgovoren za ravnanje svojih gostov/svatov. Snemalec ne bo prenašal verbalnega ali fizičnega nasilnega vedenja. Neprimerno vedenje gostov, ki ovira delo snemalca bo resno vplivalo na kakovost posnetih video posnetkov. Če naročnik ne more nadzorovati vedenje njihovih gostov ali če ravnanje katerega od njihovih gostov škoduje snemalcu ali njegovi opremi, bo povzročil zgodnji ali takojšnji odhod snemalca. Naročnik se strinja, da bo v takem primeru kompletno plačilo vseeno bilo izvedeno.

7. ČLEN – DISTRIBUCIJA IN UNIKATNOST STORITVE

Najlepši dan po snemanju poročnega dne izmed vseh posnetih videev izbere najboljše in le-te računalniško obdela v dolžini izbranega paketa. V dogovorjenem roku se končani izdelki naročniku predajo. Video v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi po pošti, v nekaterih primerih lahko tudi osebno. Video bo naročnik prejel v roku najkasneje 5 tednov po snemanju. V primeru nepredvidljivih dogodkov (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ali prestavitve porok ostalih naročnikov in povečanega obsega dela zaradi sprejetja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa si Najlepši dan pridržuje pravico kasnejše dostave videa kot dogovorjeno.

Kratki video oz. trailer poročnega dne naročnik prejme v predogled najkasnje 5 tednov po poroki.

Če naslov podan s strani naročnika ni pravilen ali le ta ne prevzame paketa, se naslednje pošiljanje paketa izvede proti plačilu 15€.
En mesec po poslanem paketu ali po potrditvi ogleda videev Najlepši dan izbriše surovi materijal iz diskov in nadaljni popravki v montaži niso več mogoči.

Najlepši dan bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja naročnika in upošteval želje pri snemanju. Ker je vsak izsek videa plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, Najlepši dan ne dovoljuje reklamacij na način snemanja. Montaža videev je prav tako predmet umetniškega navdiha snemalcev. Neobdelan video (posnetki direktno iz kamere) je možno odkupiti.
Najlepši dan se zavezuje, da bo daljši video dolžine izbranega paketa oz. kakor je bilo morebiti drugače dogovorjeno. Število minut končnega videa variira glede na št. snemalcev, št. ceremonij, razgibanost poroke, vremenskih pogojev ter ostalih razmer na sam poročni dan.

Vsi video materiali so in ostanejo last snemalca kot avtorsko delo in intelektualna lastnina. Snemalec dodeli del materialnih avtorskih pravic naročniku ob plačilu storitve in sicer pravico reproduciranja videev za nekomercialno uporabo. Snemalec si pridržuje možnost objave kratkega videa – trailerja za namene trženja in objave referenc. Najlepši dan sme javno objaviti kratki video – trailer v promocijske namene na svoji spletni strani in spletnih omrežjih, lastnih tiskovinah in straneh tretjih oseb, namenjenih za promocijo, razen če naročnik tega ne dovoli in o tem pisno obvesti Najlepši dan. Možen je odkup avtorskih pravic snemalca. Naročnik mora v primeru objav videev navesti imena avtorja v obliki »video: Najlepši dan«. Za komercialno objavo v medije je pred objavo potrebno pridobiti dovoljenje Najlepšega dne. Prepošiljanje videa drugim ponudnikom poročnih storitev (ponudnikom ličenja, cvetličarni, poročnim organizatorjem, poročnim blogom, ipd.) je dovoljeno ob ustrezni navedbi. Prepošiljanje videa drugim snemalcem je prepovedano.

8. ČLEN – GDPR, VARSTVO DO ZASEBNOSTI

Naročnik se zaveže, da bo od vsake osebe, ki bo prisotna na poroki dobil dovoljenje, da se ga lahko posname. V primeru, da kdo ne privoli mora naročnik snemalcu to takoj sporočiti. Naknadni popravki (če so izvedljivi) po končani postprodukciji so proti plačilu. V primeru, da je pravna podlaga za obdelavo osebna privolitev, ima možnost, da privolitev kadarkoli prekliče.

9. ČLEN – SNEMANJE IZ ZRAKA

Če je naročnik naročil snemanje iz zraka mora dobiti ustrezna dovoljenja od nosilcev objekta. Prav tako mora imeti dovoljenje od vseh oseb, ki bojo na posnetku, glej 8. člen. Dron snemalec ne uporablja v temi, ob nevihtah, v močnem vetru, v okolici električnih kablov in napeljav. V kolikor se dron sploh ne uporabi zaradi prej napisanih stvari se vrne polovica zneska za snemanje iz zraka razen v primerih, ko se snemanje iz zraka zaradi kateregakoli razloga ponudi brezplačno.

10. ČLEN – REZERVACIJE POROČNIH DNI

Najlepši dan na en dan lahko sprejme največ tri rezervacije snemanj porok. Ekipa Najlepšega dne naročniku zagotovi ekipo enega ali dveh snemalcev. Naročnik ne podaja želje glede izbire snemalca, saj je delo Najlepšega dne enotno ne glede na sestavo ekipe, ki poročni dan snema. Vsi snemalci Najlepšega dne so usposobljeni za delo in zagotavljajo kakovostno storitev. Na poročni dan bodo s ponosom predstavljali ekipo Najlepšega dne in zagotovili kvalitetno storitev.

11. ČLEN – NEIZVRŠTEV STORITVE

V kolikor eden ali oba snemalca ekipe, ki naj bi bila prisotna na poročni dan naročnika, zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, odreditev karantene, nosečnost ali zapleti v nosečnosti, i.p.d.) ne zmore izvršiti naročnikove storitve, bo Najlepši dan po najboljših močeh poskušal zagotoviti zamenjavo odsotnega snemalca iz svoje ekipe snemalcev ali snemalcev izven njune ekipe po njuni izbiri. V kolikor zamenjava snemalcev ne bo možna in izvedba storitve s strani Najlepšega dne zaradi višje sile ne bo mogoča, se naročniku vrne prejeta ara in do njega Najlepši dan nima več nobene obveznosti.

12. ČLEN – PODALJŠANJE ČASA IZVAJANJA STORITVE

Najlepši dan se zavezuje, da na dan izvajanja snemalne storitve izvaja svoje delo do meta šopka in podvezice (razen če ni drugače dogovorjeno) ali do prve ure zjutraj (01:00). Po prvi uri zjutraj (01:00) se prisotnost lahko podaljša na prošnjo naročnika. Delo snemalcev doplača 50€/uro na snemalca za vsako dodatno uro, ko je ekipa Najlepšega dne službeno prisotna na poroki.

13. ČLEN – EKSKLUZIVNI SNEMALEC IN IZREDNI DOGODKI

Snemalec je ekskluzivni profesionalni snemalec naročen s strani naročnika za zajem dogodka. Svatje in naročniki lahko snemajo/slikajo dogodek dokler ne motijo dela snemalca. Če so snemalci zaradi vmešavanja svatov (motenja med delom ali nastavljanja pred objektivom) izpustili določen trenutek, Najlepši dan za to ne odgovarja. Naročnik tudi ne more obtožiti snemalca zaradi morebitno neprofesionalnega fotografa, ki neobzirno skoči pred objektiv snemalca.

V primeru nepredvidljivih dogodkov (okvare, odpovedi, kraje ali uničenje snemalne opreme, računalnikov, diskovja), ki bi se pripetili med snemanjem, montažo, kar bi pomenilo, da naročnik vseh ali dela videev ne more prejeti, Najlepši dan ne odgovarja za izgubo originalnih posnetih videev, zavezuje pa se, da naročniku povrne vplačani znesek snemalne storitve.

Če se zgodi, da naročnik ali kateri od svatov namerno ali nenamerno poškoduje opremo snemalne ekipe, mora naročnik povrniti stroške popravila ali zamenjave.

Po distribuciji videev na USB-ključku, DVD-ju ali drugem izbranem mediju je naročnik sam odgovoren za vsebino na medijih in njihovo hrambo. Najlepši dan bo originale zadržal še naslednji mesec po pošiljanju videev, a ne odgovarja za naročnikovo izgubo ali morebitno uničenje USB-ključka s strani naročnika.

14. ČLEN – REKLAMACIJE

Naročnik ima 1 mesec po oddani priporočeni pošiljki čas za reklamacijo oz. za morebitne smiselne popravke. Surovi material se potem briše in popravki niso več mogoči. Reklamirati se da na primer tisto kar je bilo dogovorjeno. Primera: Ne more se reklamirati zakaj snemalec ni posnel določenega plesa, če le to ni bilo predhodno dogovorjeno. Ne more se reklamirati zakaj je določena oseba v videu ali zakaj določene osebe ni, če to ni bilo dogovorjeno.

15. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Najlepši dan se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku rezervacije snemalne storitve varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Najlepši dan osebnih podatkov naročnikov ne bo uporabljal za drug namen, kot izključno za kvalitetno izvajanje snemanja, komunikacijo z naročnikom in posredovanje videev naročniku. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika Najlepši dan osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljal v druge namene, kot so navedeni v tem členu.

16. ČLEN – VELJAVNOST POGODBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.najlepsi-dan.si. Naročnik se z rezervacijo snemalne storitve pri Najlepšemu dne zavezuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen, se z njimi strinja in jih zavezuje spoštovati. Najlepši dan si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Nazadnje posodobljeno: 5. avgust 2022